ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC


 
Trong thời đại hiện nay, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, hệ thống giáo dục đào tạo và định hướng nghề nghiệp ở Việt Nam đang có nhiều đổi mới. Việc phát triển nguồn nhân lực cao đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một chiến lược quốc gia trong toàn bộ chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực mà trọng tâm là việc nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực.
 
Trên đà phát triển của tập đoàn CƯỜNG PHÁT cũng như của cả nền kinh tế, việc quản trị các nguồn lực sẵn có để có hiệu quả cao nhất là yếu tố sống còn. Và nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng. Trong chiến lược quản trị các nguồn nhân lực của mình, CƯỜNG PHÁT đã đặt chiến lược phát triển nguồn nhân lực sẽ là một yết tố quan trọng và quyết định phát triển hơn nữa của tập đoàn.
 
Vì vậy, song song với việc đầu tư vào Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng, Đầu tư Bất động sản, Tập đoàn CƯỜNG PHÁT GROUP còn triển khai kế hoạch đầu tư lĩnh vực Đào tạo nguồn nhân lực (bao gồm Đào tạo nghề, Đào tạo ngoại ngữ, Tuyển dụng nhân lực....) nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng nhân lực chuẩn mực cho các công ty thành viên của Tập đoàn cũng như các công ty đối tác.
Tags:

Các công ty thành viên